Property information

isDefinedBy

http://www.loc.gov/premis/rdf/v3/

Property relations